Algemene voorwaarden

DESNOEPHAVEN.BE
Aarschotsesteenweg 449
3012 Wilsele
Ondernemingsnummer BE 0534.449.214
E-mail: info@desnoephaven.be

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker. Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. 

In de algemene voorwaarden worden opgenomen:

– Verkoper: “desnoephaven.be” met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 449 te 3012 Wilsele, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0534.449.214.

– Koper: Elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met desnoephaven.be in een contractuele relatie komt te staan. 

– Producten: Het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Afwijkingen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de koper hanteert, zijn niet van toepassing. Desnoephaven.be behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van desnoephaven.be en het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Desnoephaven.be kan beroep doen op derden, wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de koper. 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Toepassingsgebied

Desnoephaven.be vindt het uiterst belangrijk om heel nauwkeurig te werk te gaan bij het  online plaatsen van informatie, de beschrijving van de producten en over de ingrediënten ervan. Eveneens worden de technische beschrijvingen opgenomen, welke gebaseerd zijn op de gegevens van zijn partners en leveranciers. Foto’s ter illustratie van de producten worden tevens genotuleerd, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Het is mogelijk dat bij levering bepaalde kenmerken van een product zoals de grootte of de kleur kunnen afwijken van de foto, welke wordt weergegeven op de website. Een overeenkomst wordt gesloten op het moment dat een orderbevestiging aan de koper werd overhandigd in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Desnoephaven.be en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van desnoephaven.be gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Online bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van een elektronische formulier, aanvaardt de koper de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Om zijn bestelling te valideren, moet de koper de Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te bevestigen. De klant moet een geldig e-mailadres, een geldig afleveradres en factuurgegevens opgeven. Elke communicatie met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de klant de leveringswijze en de betaalwijze valideren. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de klant totdat het probleem is opgelost.

Prijzen

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de klant. Het totale bedrag van de bestelling en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De koper is de prijs verschuldigd die de desnoephaven.be in haar bevestiging van de opgenomen voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door desnoephaven.be worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.


Bevestiging en betaling van de bestelling

Desnoephaven.be blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen. De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn ten laste van de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. De koper garandeert desnoephaven.be dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer desnoephaven.be na twee aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die desnoephaven.be, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Desnoephaven.be is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal desnoephaven.be de aankoop naar de klant sturen.

Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen bewezen worden door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van desnoephaven.be. De producten worden geleverd op het afleveradres dat door de klant is opgegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant, zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijf dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Desnoephaven.be doet alles binnen zijn mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering of verloren geraakte bestelling door derden, of door overmacht kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of vervoerder. Indien een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal dertig dagen na bestelling. Overschrijding van een leveringstermijn brengt desnoephaven.be niet in verzuim. 

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn veertien dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Desnoephaven.be biedt de mogelijkheid om uw pakket via Bpost te laten leveren, met een vast tarief van 5,95 euro. Desnoephaven.be streeft ernaar om uw bestelling binnen de 48u te overhandigen aan Bpost. U ontvangt een mail met een track and trace code van Bpost wanneer wij uw bestelling hebben ingepakt. Gebruikelijk komt uw pakje de dag na verzending toe. Er is geen mogelijkheid om de leverdatum zelf te kiezen. Desnoephaven.be behoudt zich het recht de verzending anders te organiseren dan via Bpost, dewelke het tarief van 5,00 euro niet kwijtscheldt, noch wijzigt.

De klant moet een geldig e-mailadres, een geldig afleveradres en factuurgegevens opgeven en draagt hiervan zelf de verantwoordelijkheid. Indien een pakket wordt verzonden met een foutief adres, zal de vervoerder dit retour terugsturen “Terug naar afzender”. Hiervoor rekent de vervoerder (Bpost) een toeslag aan van 2,75 euro die de verkoper zal doorrekenen aan de klant. Deze regeling is geldig voor pakketten die terug naar afzender komen met onderstaande redenen:
– Pakjes die door de ontvanger geweigerd werden
– Niet-afgehaalde pakjes (postpunt, postkantoor, pakjesautomaat)
– Pakjes met een onvolledig of een onjuist adres
– Bestemmeling verhuisd
Het pakket kan opnieuw verzonden worden mits betaling van de bovenstaande toeslag, plus de verzendkosten om het pakje opnieuw te versturen.

Bij ontvangst van uw producten is het belangrijk dat u controleert of deze conform uw bestelling zijn. In geval van een leveringsfout van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Alle meldingen hieromtrent dienen per e-mail te worden aangegeven via info@desnoephaven.be . Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.

Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt desnoephaven.be samen met een erkende betalingspartner (in casu Mollie). Betalen kan middels Bancontact en PayPal die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de website. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Desnoephaven.be zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Desnoephaven.be meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen desnoephaven.be worden ingeroepen.

Omruiling

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht.
Bijgevolg komen samengestelde snoepzakjes of doosjes niet in aanmerking voor teruggave.

Ook producten waarvan de verzegeling aan de hand van een sticker of touw door de consument is verbroken, komen niet in aanmerking voor teruggave.

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de koper, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar desnoephaven.be en een retour document aanvragen via info@snoephaven.be.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht, zal
desnoephaven.be binnen zeven werkdagen een andere product of tegoedbon voorstellen. Wanneer dit niet gewenst is, zal de desnoephaven.be zorg dragen voor terugbetaling van het door de koper aan desnoephaven.be betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper.


Gegevensbescherming

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. De verkoper garandeert de klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de desnoephaven.be website.


Gebreken en klachtindiening

De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen zeven dagen na levering (of binnen zeven dagen na factuurdatum indien de producten niet aan koper (konden) worden geleverd), aan desnoephaven.be schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de koper.

De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. Desnoephaven.be is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper bij derden te stockeren, of impliciet of expliciet verzoek en kosten van de koper, deze artikelen aan de koper terug te zenden.


Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen, geldt voor de door
desnoephaven.be geleverde producten een wettelijke garantie. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper desnoephaven.be hiervan uiterlijk binnen de zeven werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van desnoephaven.be, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de koper.

Overmacht

Indien desnoephaven.be geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Desnoephaven.be zal de klant hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. 

Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van desnoephaven.be. Desnoephaven.be heeft de nodige rechten bekomen en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Snoephaven.be, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als “royalty-vrij” op het Platform zijn aangeduid. 

De gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik of weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek. 

Het is de gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Verzendkosten

Levering in België via BPost op werkdagen: € 5,00
Afhaling op de vestigingseenheid: € 0,00

* Verzendkosten worden berekend per adres/levering.
* Per leveringsadres plaatst u een afzonderlijke bestelling.
* We bieden de mogelijkheid aan klanten om hun bestelling gratis te komen afhalen op onze vestiging (Aarschotsesteenweg 449 te 3012 Wilsele-Putkapel) en dit elke dag tijdens de openingsuren van Cyaan & Co.

Als het door u ingegeven leveringsadres geregistreerd staat bij Bpost, dan krijgen de ingestelde levervoorkeuren voorrang. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie kunt u vinden op de website van Bpost: https://www.Bpost.be/nl/pakje-ontvangen.

Levertermijnen

  • Wij streven ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te overhandigen aan Bpost. (maandag tot vrijdag).
  • U ontvangt een email zodra wij uw bestelling hebben ingepakt met de track & trace code van Bpost.
  • Meestal komt een pakket de werkdag (maandag – vrijdag) na verzending toe maar dit is geen garantie (binnen België).
  • Het is niet mogelijk om zelf een leverdatum te kiezen.

Niet thuis?

De postbode van Bpost zal één keer langskomen met uw pakket. Indien u niet thuis bent, zal de postbode een briefje achterlaten in de brievenbus. Hiermee kunt u het pakket ophalen in het postkantoor of postpunt in de buurt.

Terug naar afzender

Zorg ervoor dat het adres dat je ons doorgeeft volledig en correct is en vermijd extra retour- en verzendkosten.

– Onjuist / onvolledig adres
– Bestemmeling verhuisd
– Levering geweigerd
– Pakket niet op tijd opgehaald in het postkantoor/postpunt of pakjesautomaat

Bpost rekent ons bijkomende kosten aan als een pakket “Terug naar afzender” komt. Deze kost (€ 2,75) wordt doorgerekend aan de klant. Het pakket kan nadien opnieuw verzonden worden mits betaling van de verzendkosten en retourkosten.

Pakket beschadigd of verloren

Hiervoor zullen wij een dossier opstarten bij Bpost. Daarvoor hebben wij foto’s nodig van uw toegekomen pakket. Zonder deze foto’s kunnen wij geen dossier opstarten.

– Foto van de beschadigde inhoud
– Foto van de verzenddoos waarop het Bpost verzendlabel duidelijk (!) leesbaar is.

Is de status van Bpost “Afgeleverd aan huis” maar hebt u niets ontvangen?
Stuur ons een mail met uw bestelnummer en telefoonnummer en dan contacteren wij u voor een oplossing.

Hou er rekening mee dat wij afhankelijk zijn van de snelheid waarop Bpost het dossier van verlies of schade zal verwerken.

Heb je nog vragen? Stuur ons te allen tijde een mailtje (info@desnoephaven.be) of bel ons op het nummer 016/84.76.82.

Snelle levering
Veilig online shoppen
Snelle respons